Read more +12 March 2019

2019 අය වැය, විදුලි වාහන බදු – මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ පැවති සාකච්චාව

මෙවර අය වැය මගින් යෝජනා කර ඇති  විදුලි වාහන බදු වල ඇති ගැටළු පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා විදුලි මෝටර් රථ සමාජය වන අපගේ අදහස් ගරු මංගල සමරවීර මුදල් අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු  කිරීමෙන් අනතුරුව මුදල් අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් සමග අමාත්‍යංශයේදී අද (2019-03-11) දින සාකච්චාවක් පැවත්වුනි. මූලිකව නව බදු යෝජනා හා වර්තමාන වෙළඳපොළෙහි ඇති විදුලි මෝටර් රථ අතර ඇති
Read more +30 December 2018

CEB charging points for electric vehicles in Kandy

The Ceylon Electricity Board has installed two charging units for electric vehicles in Kandy. The charging rates are nominal, said R S Ranatunga, CEB Deputy General Manager. He said the CEB found that Kandy had a large number of electric vehicles, prompting them to inaugurate the charging centres. Three more stations are to be set
Read more +01 April 2018

ලංකාවේ ලීෆ් බැටරි වලට මොකද වෙන්නේ

මේ වන විට ලෝකයේ වගේම ලංකාවෙත් ජනප්‍රියම විදුලි වාහනය නිසාන් ලීෆ් ඒක.  2010 දෙසැම්බර් සිට 2018 ජනවාරි දක්වා ලීෆ් 300,000 ක් ලෝකය පුරා විකුණලා තියෙනවා. ලංකාවේ මේ වන විට ලීෆ් 4500ක් පමණ භාවිතයේ තියෙනවා. ලංකාවේ ලීෆ් වල දැන් ඇති වී තිබෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ප්‍රධාන බැටරියේ ධාරිතාව අඩු වීම. ලංකාවේ ලීෆ් වලින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක බැටරි ධාරිතාව
Read more +01 December 2017

Not practical to import electric vehicles with 100kw-150kw capacity: EVCSL

While thanking Finance Minister Mangala Samaraweera for the measures that he taken to improve the electric vehicle usage in Sri Lanka in 2018, the Electric Vehicle Club Sri Lanka (EVCSL) yesterday said that it would not be practical to import electric vehicles with motor capacity ranging from100kw-150kw. While addressing the media briefing yesterday EVCSL Co-founder
Read more +10 November 2017

විදුලි මෝටර් රථ පිළිබඳව යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් කල වැරදි ප්‍රකාශය

විදුලි බලයෙන් ධාවනය වන මෝටර් රථ සදහා බදු සහන දීමට 2018 අයවැය යෝජනාවලිය මගින් රජය පියවර ගැනීම විවේචනය කරමින් සමස්ත ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය විසින් ජනතාව නොමග යන සුළු නිවේදනයක් නිකුත් (2017/11/10) කර තිබේ. මෙහිදී ඔවුන් මතු කර තිබෙන කාරණා පිළිබඳව වඩා නිවැරදි පැහැදිලි කිරීමක් අප ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළෙමු. රාත්‍රී කාලයේ විදුලි වාහන ආරෝපණය රටට
Read more +23 October 2017

ELECTRIC VEHICLES

SHIFTING GEARS FROM FOSSIL FUEL TO ELECTRIC Yasmin Helal notes the breakneck speed of the shift to electric cars and discusses the pros and cons of evolving trends in the motor industry Electric vehicles (EV) are rapidly populating the Earth. Even multinational energy giant Royal Dutch Shell’s CEO Ben van Beurden says that his next car
Read more +20 October 2017

Electric vehicle stakeholders call for protocols to be open and standardised

Say authorities need to prioritise what they intend to do with EVs in the country Recommend introducing an insurance scheme at EVCS for consumers  Suggest limiting EVs imported over six months from date of manufacture Insist on level playing field for consumers and investors on infrastructure, ROI Call for consistent policies to make a definitive impact on promotion, adoption of new energy
Read more +18 October 2017

Public Consultation on Electric Vehicle Charging Centers

(13/09/2017) – Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL), the electricity sector regulator, today opened the path for public to comment on issues pertaining to an electric vehicle charging stations (EVCS) and its users in order to identify and draft the required regulatory tools. The Government empowered PUCSL to establish a register of EVCS at
Read more +17 September 2017

New regulatory mechanism in the offing

In view of a possible rise in electric cars on Sri Lankan roads in the near future the Government took its first step last week to formulate regulations to streamline a booming sector of electric car charging stations. The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL), the electric sector regulatory authority last week called for
Read more +24 July 2017

Electric vehicle owners form club, urge Govt. to liberalise imports

By Quintus Perera The Sunday Times  Sunday, July 23, 2017 The Electric Vehicle (EV) Club, a collection of EV owners in Sri Lanka, says more electric vehicles should be encouraged in Sri Lanka as it cuts the country’s fuel bill while minimising environmental pollution and fumes. To discuss these matters the EV Club met in
Read more +19 July 2017

FAIRWAY HOLDINGS INTRODUCES ELECTRIC CHARGING FACILITY

Fairway Holdings has introduced electric vehicle charging facility to their homeowners. All of the company’s current projects have provisions for electric vehicle charging at every carport. In keeping with the global trend of increased usage of electric cars around the world, all Fairway Properties, which are under construction – The Elements, Fairway Galle, Urban Homes
Read more +12 July 2017

SRI LANKA’S SINGLE PHASE DOMESTIC CUSTOMERS TO GET AN OPTIONAL TARIFF

(05/03/2017) – Public Utilities Commission of Sri Lanka, the electricity sector regulator, approved a time based, ‘optional tariff’ for the single phase domestic consumers, which was earlier limited only to the consumers who have three phase connections and consuming 30A or above. The time of use (TOU) tariff was identified as it would benefit the
Read more +11 December 2016

PUCSL to address issues in EV charging stations

EV Club has been having a dialogue with Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) during the last few months about the difficulties faced by EV Users as well as Charging Service Providers in obtaining services required for EV Charging. PUCSL was very attentive to our concerns and PUCSL has started work to enhancing their
Read more +21 October 2016

Charging station for electric cars declared open at Kelanitissa

A charging station for electric cars was declared open at the Kelanitissa Power Plant on Thursday October 20, under the auspices of the Minister of Power and Renewable Energy, Ranjith Siyambalapitiya. Following the opening ceremony of the charging station, steps were taken by the Ceylon Electricity Board to introduce a post paid card system at
ev club Sri lanka conferenceRead more +01 July 2016

Drive Green Sri Lanka 2016

Over 300 electric vehicle enthusiasts and owners participated to the “Drive Green Sri Lanka 2016 – The Electric Vehicle Symposium” organized by Electric Vehicle Club Sri Lanka @ BMICH on 7th February 2016. Our special thank goes to GreenFrontiers & JLanka as main sponsors and ChargeNet, Access Solar & Spark EV as co-sponsors. And to the our
Read more +01 July 2016

Vega

VEGA Vega is Sri Lanka’s ambitious initiative to develop and manufacture a world class high performance electric sports car. Once completed, the car will reach 0 to 100 kmph under 4 seconds, a 240 km range, and a top speed of 240 kmph. It will join a small list of high performance cars in the
Read more +22 September 2015

Off-peak tariffs to charge electric cars

Sri Lanka’s state-owned electricity service providers are now offering domestic time of use (TOU) electricity tariff for cheaper charging of electric vehicles. “During the off-peak hours only Rs.13 is charged per unit, which is a fair amount for the electric vehicle charging purposes,” a Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) statement said. The off-peak
facebook posts

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException

TOP